انجیر هرباکس

انجیر خشک

 • انجیر
 • وزن: ششصد گرم
 • انجیر: ۶۰۰ گرم
 • با بسته بندی اکونومی و مقرون به صرفه
 • سفارش محصول: به صورت سفارشی و هماهنگی با دفتر مرکزی

فندق هرباکس

فندق شور

 • فندق
 • وزن: ششصد گرم
 • فندق: ۶۰۰ گرم
 • با بسته بندی اکونومی و مقرون به صرفه
 • سفارش محصول: به صورت سفارشی و هماهنگی با دفتر مرکزی

خرمای هرباکس

خرمای پیارم

 • خرما
 • وزن: هفتصد گرم
 • خرما: ۷۰۰ گرم
 • با بسته بندی اکونومی و مقرون به صرفه
 • سفارش محصول: به صورت سفارشی و هماهنگی با دفتر مرکزی

مویز هرباکس

مویز شانی

 • مویز
 • وزن: هفتصد گرم
 • مویز: ۷۰۰ گرم
 • با بسته بندی اکونومی و مقرون به صرفه
 • سفارش محصول: به صورت سفارشی و هماهنگی با دفتر مرکزی

پسته هرباکس

پسته اکبری

 • پسته
 • وزن: ششصد گرم
 • پسته: ۶۰۰ گرم
 • با بسته بندی اکونومی و مقرون به صرفه
 • سفارش محصول: به صورت سفارشی و هماهنگی با دفتر مرکزی