زعفران هرباکس
زعفران یک مثقالی

زعفران یک مثقالی

 • زعفران نگین سرگل
 • وزن: یک مثقال
 • زعفران: ۱ مثقال
 • بشقاب مینا کاری: ۱ عدد
 • جعبه چوبی رویال: ۱ عدد
 • سفارش محصول: به صورت سفارشی و هماهنگی با دفتر مرکزی

زعفران 3 گرمی

زعفران سه گرمی

 • زعفران نگین سرگل
 • وزن: سه گرم
 • زعفران: ۳ گرم
 • بشقاب مینا کاری: ۱ عدد
 • با بسته بندی نفیس
 • سفارش محصول: به صورت سفارشی و هماهنگی با دفتر مرکزی

زعفران 5 گرمی

زعفران پنج گرمی

 • زعفران نگین سرگل
 • وزن: پنج گرم
 • زعفران: ۵ گرم
 • بشقاب مینا کاری: ۱ عدد
 • با بسته بندی نفیس
 • سفارش محصول: به صورت سفارشی و هماهنگی با دفتر مرکزی

زعفران 10 گرمی

زعفران ده گرمی

 • زعفران نگین سرگل
 • وزن: ده گرم
 • زعفران: ۱۰ گرم
 • بشقاب مینا کاری: ۱ عدد
 • با بسته بندی نفیس
 • سفارش محصول: به صورت سفارشی و هماهنگی با دفتر مرکزی