جورچین شیرین هرباکس
جورچین سه خانه

جورچین سه خانه

 • جورچین سه خانه
 • وزن: یک کیلوگرم
 • خرما: ۴۲۰ – ۴۳۰ گرم
 • انجیر: ۳۲۰ – ۳۴۰ گرم
 • توت: ۲۵۰ گرم
 • سفارش محصول: به صورت سفارشی و هماهنگی با دفتر مرکزی

جورچین چهار خانه

 • جورچین چهار خانه
 • وزن: یک کیلو و ششصد گرم
 • خرما: ۵۸۰-۶۳۰ گرم
 • انجیر: ۴۸۰-۵۰۰ گرم
 • توت: ۲۴۰ گرم
 • مویز: ۳۶۰ گرم
 • سفارش محصول: به صورت سفارشی و هماهنگی با دفتر مرکزی