آجیل هرباکس
آجیل سه خانه

آجیل سه خانه

 • آجیل سه خانه
 • وزن: یک کیلوگرم
 • پسته: ۳۰۰ گرم
 • بادام هندی: ۳۵۰ گرم
 • فندق: ۳۵۰ گرم
 • سفارش محصول: به صورت سفارشی و هماهنگی با دفتر مرکزی

آجیل چهار خانه

آجیل چهار خانه

 • آجیل چهار خانه
 • وزن: یک کیلو و ششصد گرم
 • پسته: ۴۰۰ گرم
 • بادام هندی: ۳۲۰ گرم
 • فندق: ۳۱۰ – ۳۰۰ گرم
 • بادام درختی: ۴۵۰ گرم
 • سفارش محصول: به صورت سفارشی و هماهنگی با دفتر مرکزی